Betrokkenheid van MN bij ondernemingen waarin wordt belegd namens opdrachtgevers

MN is als vertegenwoordiger van haar opdrachtgevers een betrokken aandeelhouder. Dat betekent dat we toezicht uitoefenen op de ondernemingen waarin we namens onze opdrachtgevers beleggen en waar relevant ook met deze ondernemingen in gesprek willen.

  • Wij zien toe op de ESG-prestaties van ondernemingen. Deze prestaties zijn tevens de randvoorwaarden voor opname in de aandelenportefeuille.
  • Daarnaast voeren wij de dialoog met ondernemingen die worden geselecteerd op basis van het dialoogbeleid, waarover wij ook in het jaarverslag rapporteren.
  • Bij de ondernemingen waar de opdrachtgevers van MN aandeelhouder zijn, maken we waar dat mogelijk is, gebruik van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Het stemrecht wordt uitgeoefend op basis van het stembeleid dat wij als MN namens onze opdrachtgevers uitvoeren. De uitvoering van het stembeleid wordt gedaan door ISS.

Wij staan open voor communicatie met belanghebbenden van de ondernemingen waarin wordt belegd. In de uitvoering van de betrokkenheid bij ondernemingen willen wij in lijn met internationale verdragen handelen en samenwerken met relevante partijen. Wij handelen als MN in lijn met internationale wet- en regelgeving, zijn ondertekenaar van de 6 principes voor verantwoord beleggen van de PRI en willen handelen in lijn met de Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Onze betrokkenheid bij de ondernemingen waarin wij namens onze opdrachtgevers investeren krijgt ook vorm in samenwerking met andere investeerders, onder andere via het Nederlandse platform voor Corporate Governance en via Eumedion.

Wij realiseren ons dat er een potentieel belangenconflict kan ontstaan bij de uitvoering van onze rol dan wel de rol van onze opdrachtgevers als betrokken aandeelhouder in relatie tot andere belangen, zoals bijvoorbeeld een zakelijke relatie of financiële doelstellingen. Het MN beleid ter voorkoming van potentiële belangenconflicten voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht. Dit beleid kent voorbeelden van situaties waarin dit conflict kan optreden en omschrijft hoe hier mee omgegaan wordt.