Betrokkenheid van MN bij ondernemingen waarin wordt belegd namens opdrachtgevers

MN wil als vertegenwoordiger van haar opdrachtgevers een betrokken aandeelhouder zijn. Dat betekent dat we toezicht uitoefenen op de ondernemingen waarin we namens onze opdrachtgevers beleggen en waar relevant met deze ondernemingen in gesprek willen. Op onze website vertellen we hoe we dat doen. MN ziet toe op de ESG-prestaties van ondernemingen; die prestaties zijn mede de randvoorwaarden voor opname van ondernemingen in de aandelenportefeuille. Daarnaast voert MN dialoog met ondernemingen die worden geselecteerd op basis van het dialoogbeleid, waarover in het jaarverslag wordt gerapporteerd. Bij de ondernemingen waar opdrachtgevers van MN aandeelhouder zijn, maakt MN waar dat mogelijk is gebruik van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Het stemrecht wordt uitgeoefend op basis van het stembeleid dat MN namens haar opdrachtgevers uitvoert.

De uitvoering van het stembeleid wordt gedaan door ISS. MN staat open voor communicatie met belanghebbenden van de ondernemingen waar in wordt belegd. In de uitvoering van de betrokkenheid bij ondernemingen wil MN in lijn handelen met internationale verdragen en samenwerken met relevante partijen. MN handelt in lijn met internationale wet- en regelgeving, is ondertekenaar van de 6 principes voor verantwoord beleggen van de PRI en wil handelen in lijn met de Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De betrokkenheid van MN bij de ondernemingen waar MN namens haar opdrachtgevers in investeert krijgt vorm in samenwerking met andere investeerders, onder andere via het Nederlandse platform voor Corporate Governance en via Eumedion. MN realiseert zich dat er een potentieel belangenconflict kan ontstaan bij de uitvoering van haar rol dan wel de rol van haar opdrachtgevers als betrokken aandeelhouder in relatie tot andere belangen, zoals bijvoorbeeld een zakelijke relatie of financiële doelstellingen. Het MN beleid ter voorkoming van potentiële belangenconflicten voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht. Dit beleid kent voorbeelden van situaties waarin dit conflict kan optreden en omschrijft hoe hier mee omgegaan wordt.