Naar publicatie overzicht

MN ondertekent initiatief financiële sector voor uitvoering Klimaatakkoord

11-07-2019
Auteur MN

MN en opdrachtgevers Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) en Pensioenfonds van de Metalektro (PME) zijn drie van de vijftig Nederlandse financiële partijen die samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoering geven aan het Klimaatakkoord. Alle partijen hebben vandaag het ‘Commitment van de financiële sector’ ondertekend, kortweg het Commitment. MN is met een beheerd vermogen van zo’n € 135 miljard één van de grotere partners onder de ondertekenaars.

Op vrijdag 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd in Den Haag. Hierin staat dat elektriciteit, de gebouwde omgeving, de industrie, de landbouw, landgebruik en mobiliteit in de komende decennia substantieel schoner en duurzamer moeten worden. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders bundelen hun krachten om daaraan bij te dragen via hun beleggingsportefeuille. Het Klimaatakkoord raakt iedereen en vraagt daarmee om brede steun en samenwerking. Samen zijn we verantwoordelijk voor een forse vermindering van CO2-uitstoot om milieuschade zoveel mogelijk te beperken. In 2030 moeten we een vermindering van tenminste 49% zien te realiseren ten opzichte van 1990. Door uitvoering van het beleggingsbeleid van onze opdrachtgevers kan MN daar een wezenlijke bijdrage aan leveren.

Ervaringen delen en rapporteren over voortgang aan de Tweede Kamer
In de afgelopen jaren hebben PMT en PME al een CO2 voetafdruk voor haar aandelenportefeuille gepubliceerd. Met ondertekening van het commitment zegt de financiële sector, waaronder PMT, PME en MN, toe actie te ondernemen om voor alle relevante beleggingen de CO2 voetafdruk te meten, te streven naar een vollediger beeld van de impact van onze beleggingen, om onderling ervaringen te delen, resultaten vergelijkbaar te maken en stappen te zetten om de meting te verbeteren en te verdiepen.

Alle ondertekenaars van het Commitment zeggen toe in uiterlijk 2022 actieplannen op te stellen waarin reductiedoelstellingen zijn opgenomen om negatieve gevolgen van onze beleggingen te beperken. Daarmee dragen zij bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De rapportage van de financiële sector wordt jaarlijks samen met alle andere rapporten vanuit het Klimaatakkoord aan de Tweede Kamer aangeboden. In welke vorm dat moet gebeuren, wordt dit jaar verder uitgewerkt.

Wat PMT, PME en MN al doen om CO2 te verminderen
PMT en PME voeren al jarenlang een goed doordacht en verankerd verantwoord beleggen beleid waarin het behalen van een goed rendement voorop staat. Financieel en maatschappelijk rendement gaan prima samen. Daarom beleggen de fondsen via haar pensioenuitvoerder MN zo verantwoord mogelijk, met beleggingen die passen bij de sector Metaal en Techniek en Metalektro. Vanuit die gedachte worden energiebesparende projecten gefinancierd, worden vastgoedeigenaren gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen en verspilling van energie tegen te gaan, en worden waar mogelijk investeringen in grote vervuilers afgestoten of worden bedrijven die relatief veel CO2 uitstoten geholpen– via engagementtrajecten –om over te gaan op technologieën met lage klimaatimpact of circulaire businessmodellen. Ook werken PMT en PME via het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) samen aan een gezamenlijke methodologie om de CO2-uitstoot van investeringen en leningen te meten.