Doel bedrijfsdialogenprogramma

Het doel van het dialoogprogramma is om toe te zien op de langetermijnwaardecreatie van ondernemingen en aandeelhouderswaarde te beschermen. Ook wil MN door het gesprek met ondernemingen verantwoordelijkheid nemen voor de van haar beleggingen op de wereld. Op de thema’s Goed Bestuur, Klimaat, en Sociaal worden de grootste risico’s en kansen geïdentificeerd. Na analyse van de portefeuille wordt bepaald welke thema’s en bijbehorende bedrijven in het dialoogprogramma aandacht verdienen. Daarbij worden de voorkeuren van deelnemers ook meegewogen.

Focus bedrijfsdialogenprogramma

Voor alle Nederlands beursgenoteerde ondernemingen geldt dat MN een langdurige dialoog wil aangaan met de bedrijven waarin het belegt. Dat doen we samen met andere beleggers in het verband van Eumedion.

Voor de risico’s op de thema’s Goed Bestuur, Klimaat en Sociaal geven we prioriteit aan het gesprek over onderwerpen met de meest ernstige negatieve impact op samenleving en milieu. We kijken naar de schaal (de omvang van het risico), de reikwijdte en de mate van onomkeerbaarheid van mogelijke negatieve impact. Ook kijken we naar waar we de meester invloed we kunnen uitoefenen, ook om ondernemingen aan te sporen om de negatieve impact van hun bedrijfsvoering te helpen oplossen of herstellen.

MN gaat ook de dialoog aan wanneer er zich ernstige incidenten of controverses voordoen in de portefeuille, buiten de thema’s die we prioriteit geven om. Bijvoorbeeld als er incidenten zijn op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, klimaat, en corruptie of omkoping (Global Compact principes van de Verenigde Naties).

Aanpak bedrijfsdialogenprogramma

MN voert het bedrijfsdialogenprogramma bij voorkeur samen met andere investeerders, om zo de invloed van de dialoog te vergroten. Dat gebeurt in formele zin, in internationale en nationale investeerderssamenwerkingen, maar ook informeel. Daar waar mogelijk en zinnig, kan ook dialoog aangegaan worden met vakbonden, non-gouvernementele organisaties, sectorinitiatieven, wetenschappers, lokale betrokkenen, en andere belanghebbenden, om zo informatie in te winnen.

Beoordeling van voortgang

Om de voortgang bij bedrijven te beoordelen, stelt MN doelen op voor elke dialoog en per engagementthema. Daarbij baseren we ons op internationale richtlijnen en goede voorbeelden uit de  sector. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn opgesteld om wereldwijd opererende bedrijven handvatten te geven om op juiste wijze bedrijfsvoering in te richten. Die richtlijnen en sectorspecifieke OESO-richtsnoeren zijn voor ons dan ook belangrijke uitgangspunten. De United Nation’s Guiding Principles for Business and Human Rights zijn belangrijke leidende principes voor hoe bedrijven dienen om te gaan met mensenrechten in hun bedrijfsvoering.

Als de dialoog leidt tot onvoldoende resultaat, kan in het uiterste geval besloten worden tot desinvestering over te gaan. Daarbij zal ook een zorgvuldige afweging gemaakt worden over de mogelijke impact op betrokken belanghebbenden.