Terug naar Over MN

Missie, Visie en Strategie

Missie

'Wij realiseren de vitale financiële toekomst die mensen verdienen.'

Onze diensten, producten en werkzaamheden zijn gericht op de opbouw en het behoud van de vitale financiële positie voor individuen. Door bij te dragen aan deze vitale financiële positie van mensen leveren wij hun essentiële bouwstenen voor een duurzame, vitale toekomst.

‘Die mensen verdienen’

De producten die wij leveren, komen tot stand door bijdragen en premies die deelnemers als werknemer verdienen. Door werkgerelateerde pensioenregelingen, sociale regelingen en verzekeringen voor CAO partijen te realiseren, dragen wij samen met sociale partners, pensioenfondsen en verzekeraars een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met deze partijen voeren wij die op kostenefficiënte, transparante en eerlijke wijze uit. Onze missie laat zich vertalen in een visie, die als stip aan de horizon van MN dient:

Visie

‘De financiële dienstverlener voor collectieve inkomens- en pensioenoplossingen.’

MN staat voor excellente uitvoering van fiduciair management, asset management, pensioenadministratie, sociale regelingen en overige gerelateerde inkomensvoorzieningen tegen aanvaardbare kosten. In de bedrijfstakken waar wij actief zijn worden wij gezien als de “voorkeursleverancier” voor een brede dienstverlening in collectieve regelingen.

Strategie

MN’s strategie om haar missie en visie te realiseren, loopt langs drie routes:

  1. Optimaliseren huidig bedrijfsmodel: verstevigen van de positie binnen de maakindustrie, i.e. Techniek, Chemie, Levensmiddelenproductie en overige productie en de Maritieme sector;
  2. Leveren van producten en diensten aan huidige opdrachtgevers;
  3. Consolidatie en marktontwikkeling.

De kern binnen deze drie routes is: het vergroten van het vertrouwen bij opdrachtgevers, deelnemers en werkgevers. Dit doet MN langs vier assen:  ‘verbinden met de deelnemers’, ‘het huis voor de maakindustrie’, ‘meer met minder’ en ‘maatschappelijke verantwoord’. 

In haar ondernemingsplan wordt de strategie van MN voor de middellange termijn uiteengezet en onderbouwd vanuit een in- en externe analyse. Jaarlijks wordt het ondernemingsplan vertaald in een meer operationele kaderbrief die de basis vormt voor de jaarplannen op unitniveau en het definitieve budgetboek op MN-niveau. Op de verschillende managementniveaus wordt er volgens afspraken gerapporteerd over voortgang en resultaten. Waar nodig worden acties ondernomen om bij te sturen.

 Strategische routes 2015 - 2017