Terug naar Pensioenen & verzekeringen

Pensioencommunicatie

MN voert in opdracht van opdrachtgevers de pensioencommunicatie uit naar werkgevers en deelnemers die zijn aangesloten bij het betreffende pensioenfonds. Uitgangspunt daarbij is dat pensioencommunicatie tijdig, duidelijk en correct is. MN streeft ernaar pensioeninformatie zo goed mogelijk (digitaal) beschikbaar te stellen via portalen.

Wet Pensioencommunicatie

Op 19 mei 2015 aanvaardde de Eerste Kamer het wetvoorstel 'wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie': Wet Pensioencommunicatie. Vanaf 1 juli 2015 wordt de wetswijziging gefaseerd ingevoerd. Het doel van pensioencommunicatie is dat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en of hij zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening. Daarnaast moet de deelnemer kunnen zien welke keuzemogelijkheden hij heeft en welke mogelijkheden er voor hem zijn om zelf te handelen.

Communicatieuitingen

Voor MN betekent deze wetswijziging een grootschalige aanpassing van alle communicatieuitingen. Binnen MN is gewerkt aan het realiseren van de benodigde aanpassingen in communicatieuitingen naar deelnemers zodat onze opdrachtgevers voldoen aan de nieuwe Wet Pensioencommunicatie. Ook is gekeken naar het harmoniseren van de uitingen van opdrachtgevers om de eenduidigheid van de communicatie vergroten.

Communicatie en inzicht

De Wet Pensioencommunicatie maakt het mogelijk persoonlijke pensioeninformatie meer digitaal in te zien. Het uitgangspunt is dat deze informatie toegankelijk is, ongeacht tijd of plaats. De deelnemer wil graag inzicht en overzicht hebben hoeveel pensioen is opgebouwd en wat bijvoorbeeld de status is van een specifieke aanvraag. MN investeert daarom in de ontwikkeling van digitale communicatie via portalen. Daarmee kan een deelnemer op een zelf gekozen moment toegang krijgen tot persoonlijke pensioeninformatie.

Nationaal Pensioenregister

Voor een totaaloverzicht van alle opgebouwde pensioenrechten, inclusief die bij andere pensioenfondsen, bestaat in Nederland een nationaal pensioenregister. Via de site www.mijnpensioenoverzicht.nl kunnen deelnemers met hun digid inloggen en een overzicht van opgebouwde pensioenrechten opvragen. In 2015 is het pensioenregister verbeterd en zijn enkele functionaliteiten (bijvoorbeeld het tonen van pensioenrechten in het geval van ontslag en overlijden) toegevoegd. Op deze manier krijgt de deelnemer optimaal inzicht in zijn persoonlijke pensioensituatie. MN zorgt dat de gegevens beschikbaar worden gesteld en dat wijzigingen in de systemen worden doorgevoerd.