Terug naar
Achtergrond 16 januari 2018

Europees toezicht op pensioenen en financiële regulering in 2018

Wat staat er in 2018 op de agenda van EIOPA, ESMA, EBA en ECB?

MN en haar opdrachtgevers spelen een belangrijke rol in het maatschappelijke en politieke debat over verschillende pensioenvraagstukken. Dat debat strekt zich uit tot buiten onze landsgrenzen. Vanuit Europa komen er steeds meer reguleringsmaatregelen op de financiële instellingen af. Die raken ook de pensioensector. We zetten op een rij wat de Europese toezichthouders (European Supervisory Authorities / ESA’s) in 2018 op de agenda hebben op het gebied van pensioenen en financiële regulering.

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

 

EIOPA is de Europese autoriteit voor de verzekeringssector en de bedrijfspensioensector. EIOPA, met haar basis in Frankfurt, is onderdeel van het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFS), dat waarborgt dat Europese regelgeving adequaat wordt geïmplementeerd en toegepast. EIOPA is een belangrijke stakeholder voor MN en haar opdrachtgevers.

 


Missie:
Het beschermen van het publieke belang door bij te dragen aan de korte-, middellange- en langetermijnstabiliteit en effectiviteit van het financiële stelsel.

EIOPA heeft vier doelen:

  1. Het versterken van preventieve consumentenbescherming.
  2. Het verbeteren van het functioneren van de Europese interne markt op het gebied van pensioenen en verzekeren.
  3. Behoud van financiële stabiliteit in de pensioen- en verzekeringssector.


EIOPA wil zich verder ontwikkelen tot een verantwoordelijke, competente en professionele toezichthouder.

Bijzonderheden in 2018:


De details zijn te vinden in het volledige werkprogramma van EIOPA


European Markets and Securities Authority (ESMA)

De Europese autoriteit voor effecten en markten (ESMA)  heeft als missie de bescherming van de belegger vergroten en het bevorderen van stabiele en ordelijke financiële markten. Voor MN en haar opdrachtgevers een partij om rekening mee te houden, aangezien verschillende dossiers die ESMA in behandeling heeft, direct invloed hebben op het reilen en zeilen van de Nederlandse pensioensector.


Missie:
bescherming van de belegger vergroten en bevorderen van stabiele en ordelijke financiële markten.

ESMA heeft drie doelen:
1. Bescherming van beleggers.
2. Ordelijke markten.
3. Financiële stabiliteit.

En drie activiteiten:

  1. Bevorderen van convergentie in toezicht.
  2. Beoordelen van risico’s voor beleggers en markten, ten behoeve van financiële stabiliteit.
  3. Voltooiing van een ‘single rulebook’ (één wetboek) voor financiële markten.


Bijzonderheden voor 2018:

ESMA ziet dat een tweetal gebeurtenissen grote invloed zullen hebben op de werkzaamheden van de toezichthouder in 2018. Deze gebeurtenissen zijn de brexit en het voorstel van de Europese Commissie getiteld “Reinforcing integrated supervision to strengthen Capital Markets Union and financial integration in a changing environment”. Zowel de brexit als het voorstel van de EC zullen impact hebben op de werkzaamheden van ESMA in 2018, daar beide invloed hebben op het mandaat, de taken, risico’s, het personeelsbestand en de financiering van ESMA. Omdat de precieze gevolgen van beiden op het moment van het schrijven van het jaarprogramma voor 2018 nog niet bekend waren, zijn deze niet opgenomen in het jaarplan 2018.


ESMA prioriteiten voor 2018:


De details zijn te vinden in 
het volledige werkprogramma van ESMA

 

Europese Centrale Bank (ECB)


De ECB is de centrale bank van de lidstaten van de Europese Unie (EU) die op de euro zijn overgegaan. De hoofdtaak van de ECB is het handhaven van prijsstabiliteit in het eurogebied.


Missie:
Bijdragen aan de stabiliteit van het financiële stelsel binnen de EU en elke deelnemende lidstaat door prudentieel toezicht op kredietinstellingen die zijn gevestigd in het eurogebied en in de deelnemende lidstaten buiten het eurogebied.


Twee prioriteiten in 2018


De details zijn te vinden in het volledige werkprogramma van de ECB


 


European Banking Authority (EBA)

De Europese Bankenautoriteit houdt toezicht op de banken in de EU. De EBA streeft ernaar om in de gehele bancaire sector in de 28 EU-lidstaten één regelgevings- en toezichtkader te creëren. Daarmee wil het een efficiënte, transparante en stabiele interne markt tot stand brengen die gunstige effecten heeft op de economie. Het is voor MN en de opdrachtgevers van belang om de bankenwetgeving in de gaten te houden, aangezien deze invloed heeft op het beleid van Nederlandse pensioenfondsen en hun uitvoerders.

Missie:
Het creëren van één regelgevings- en toezichtkader in de gehele bancaire sector in de 28 EU-lidstaten, teneinde een efficiënte, transparante en stabiele interne markt tot stand te brengen, die gunstige effecten heeft op de consumenten, bedrijven en de bredere economie.

Het hoofddoel van EBA in 2018:
Bijdragen aan de creatie van het European Single Rulebook voor de bankensector in Europa en het bevorderen van convergentie in toezicht. Op deze wijze wil EBA toezicht- en afwikkelingspraktijken ten behoeve van een geharmoniseerde toepassing van de prudentiële regels bevorderen. Hiermee wordt een gelijk speelveld, een hoge mate van bescherming voor consumenten, investeerders en depositohouders beoogd.

 
En drie met elkaar samenhangende strategische doelen

  1. Het ontwikkelen van een betekenisvolle agenda voor de convergentie in toezicht.
  2. Het in kaart brengen van de impact van hervormingen in de regelgeving op de bancaire sector.
  3. Het verdiepen van de rol van EBA aangaande het beleid over innovatie in de financiële sector.


EBA prioriteiten voor 2018

 De details zijn te vinden in het volledige werkprogramma van de EBA