Terug naar
Achtergrond 30 januari 2017

Begrippenlijst reguleringsmaatregelen

MN en haar opdrachtgevers spelen een belangrijke rol in het maatschappelijke en politieke debat over verschillende pensioenvraagstukken. Dat debat strekt zich uit tot buiten onze landsgrenzen. Vanuit Europa komen er steeds meer reguleringsmaatregelen op de financiële instellingen af. Soms begrijpelijk, soms vragen ze om uitleg.

Capital Markets Union (CMU):

De CMU is een EU-initiatief dat een verdieping en verdere integratie van de kapitaalmarkten van de 28 lidstaten van de EU beoogt. De kapitaalmarktenunie moet: (1) nieuwe bronnen van financiering voor bedrijven bieden, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen, (2) de kosten voor het aantrekken van kapitaal verminderen, (3) de mogelijkheden voor spaarders uitbreiden in de hele EU, (4) grensoverschrijdende investeringen vergemakkelijken en meer buitenlandse investeringen naar de EU aantrekken, (5) langetermijnprojecten ondersteunen en (6) het financiële systeem van de EU stabieler, veerkrachtiger en concurrerender maken.


 

Capital Requirements Directive IV/Capital Requirements Regulation (CRD IV/CRR):

Toezichthouders op banken uit de hele wereld - verenigd in het Bazels Comité (BCBS) - hebben sinds 2008 nieuwe liquiditeits- en kapitaaleisen voor banken opgesteld, onder de naam Bazel III. Op die manier moet het risico op een financiële crisis worden verminderd. De nieuwe regels stellen onder andere strengere eisen aan de hoogte en de kwaliteit van het kapitaal van banken. Deze eisen zijn via de Capital Requirements Directive (CRD) en de Capital Requirements Regulation (CRR) in Europese wetgeving verankerd in 2014.

 

Central Securities Depositories Regulation (CSDR):

De regelgeving omtrent CSDR werd in de nasleep van de financiële crisis aangenomen om een level paying field voor Central Securities Depositories (centrale effectenbewaarinstellingen) in de EU te creëren. De regelgeving moet leiden tot een verbeterde veiligheid en effectiviteit van effectenhandel in de EU.

 

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

EMIR is op initiatief van de Europese Commissie geïmplementeerd om de handel in Over The Counter (OTC) derivaten transparanter en veiliger te maken. EMIR is een Europese verordening, wat betekent dat zij een rechtstreekse werking heeft in de lidstaten van de EU. EMIR bevat regels voor het afwikkelen van derivaten door een centrale tegenpartij (CCP), een vergunningplicht voor die CCP’s en eisen aan het onderpand en de overdraagbaarheid van posities, ook als de afwikkeling van de OTC-derivaten contracten niet via een CCP gebeurt.

 

Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP II)

Europa wil een goed functionerende interne markt. Dat betekent goed functionerende pensioenfondsen en de mogelijkheid pensioen in de ‘tweede pijler’ (kapitaalgedekt, arbeidsgerelateerd) over de landsgrenzen heen aan te bieden. Daartoe ontwierp de EU in 2003 de huidige pensioenfondsenrichtlijn (IORP I), die regels geeft waaraan pensioenfondsen moeten voldoen. De Europese Commissie heeft met de herziening van de richtlijn (IORP II) als doel gehad om grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen verder te stimuleren (pensioenfondsen blijven wel onder nationaal toezicht vallen), pensioenen veiliger te maken door het stimuleren van risico-gebaseerd toezicht en om het bestuur (governance) en transparantie te verbeteren.

 

Leverage Ratio Framework (LR Framework)

Het Basel Comité wil met het instellen van een raamwerk een maximum stellen aan de ‘leverage ratio’ om te voorkomen dat een bank overmatige schuldposities opbouwt. De 'leverage ratio' is de verhouding tussen geleend vermogen en de hoeveelheid eigen vermogen van een bank.

 

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

De Liquidity Coverage Ratio (LCR) geeft de verhouding weer tussen de aanwezige en vereiste liquiditeit.

|
 

Market Abuse Regulation (MAR)

De Europese Verordening marktmisbruik is vanaf 3 juli 2016 van kracht voor de Europese lidstaten en is in de plaats gekomen van de Richtlijn marktmisbruik uit 2003. Deze was mede door de financiële crisis aan vernieuwing toe.

 

Markets in Financial Instruments Directive/Regulation (MiFID/R)

MiFID is in de Europese Unie op 1 november 2007 in werking getreden en heeft drie doelstellingen: (1) het beschermen van beleggers en de integriteit van de financiële markten, (2) het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten en (3) het verder harmoniseren van de Europese beurshandel en beleggingsmarkt.

 

Money Market Funds Regulation (MMFR)

Money Market Funds beleggen het geld van deelnemers in deposito's en andere geldmarktproducten. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Om te voorkomen dat deze instellingen een systeemrisico vormen, heeft de Europese Raad met het Europees Parlement in december 2016 een overeenkomst bereikt over strengere regelgeving.

 

Prospectus

Een prospectus is een wettelijk vereist document, veelal juridisch van aard, bij de uitgifte (emissie) van financiële producten. In een prospectus staan de voorwaarden van uitgifte vermeld.

 

Securities Financing Transactions Regulation (SFTR)

Securities financing transactions (SFTs) maken het voor investeerders mogelijk om hun assets, zoals aandelen of obligaties, in te zetten voor financiering. Tijdens de financiële crisis hadden toezichthouders moeite om de risico’s van deze vorm van financiering in te schatten, vooral vanwege gebrek aan data. Nieuwe regelgeving moet voor meer transparantie en inzicht zorgen.

 

Securitisatie

Het omzetten van schuldvorderingen of leningen in verhandelbare effecten. Deze effecten kunnen worden doorverkocht aan andere financiële instellingen.