Publicatieoverzicht

Financiële instellingen ontwikkelen methodiek om hun CO2-impact te meten

Twaalf Nederlandse banken, verzekeraars, fondsbeheerders en pensioenuitvoerders - waaronder MN - hebben een methodiek ontwikkeld om de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen te meten. Daardoor kunnen zij zichzelf doelen stellen die eraan bijdragen dat de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige marges blijft. Het eindrapport met de methodiek, het resultaat van twee jaar werk, wordt vandaag gepresenteerd.

Pers • 12 december 2017

Financial institutions develop methodology to measure their carbon impact

Twelve Dutch banks, insurance companies, asset managers and pension providers - including MN - have developed a methodology for measuring the carbon footprint of their investments and loans. This will enable them to set their own targets for helping to keep global warming within safe limits. The final report, including the methodology – the product of two years’ work – was published on 12 December 2017.

Position paper • 12 december 2017

Beheersing renterisico voor pensioenfondsen

Rentegevoeligheid een onlosmakelijk onderdeel van elke pensioenpropositie. Voor 2006 was deze rentegevoeligheid impliciet; wel aanwezig maar niet direct zichtbaar door een vaste rekenrente. Sinds de vaste rekenrente in december 2006 is afgeschaft, is de rentegevoeligheid van de uitkeringen meer zichtbaar. Dit zorgde ervoor dat beheerders van pensioenfondsgelden de beleidsvorming ten aanzien van de renteafdekking ter hand hebben genomen.

Achtergrond • 31 oktober 2017