Terug naar Vermogensbeheer

Investment Beliefs

Een goed beleggingsbeleid is verankerd in het overkoepelende beleid van de opdrachtgever. Het ambitieniveau en de onderhavige verplichtingen van de opdrachtgever dienen als uitgangspunt te worden genomen om te komen tot de gewenste rendement- en risicoafwegingen voor de beleggingsportefeuille.

Beleggingshorizon

De lange termijn van de verplichtingen is leidend en deze resulteert in het hanteren van een langere termijn beleggingshorizon. Echter op kortere termijn kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de langere termijn beleggingshorizon in het gedrang komt. Het is daarom van belang om bewust en op evenwichtige wijze om te gaan met het spanningsveld binnen het beleggingsbeleid tussen de kortere termijn randvoorwaarden en mogelijkheden en de langere termijn doelstellingen.

Beleggingsdicipline

Een gedisciplineerd beleggingsproces uitgaande van eenduidige beleggingsuitgangspunten en omlijst met adequaat risicobeheer maakt het mogelijk om besluitvorming binnen de gehele procesketen beter te overzien, processtappen op elkaar af te stemmen en in lijn te houden met de uiteindelijke doelstellingen van de opdrachtgever.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het integreren van maatschappelijk verantwoord beleggen in de beleggingsprocessen kan hand in hand gaan met het behalen van gestelde rendementsdoelstellingen. Bovendien geldt dat beleggingen op de langere termijn alleen goed renderen als samenlevingen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Daarom past het om bij beleggingsadviezen en –beslissingen de maatschappelijke consequenties te betrekken, na te streven dat negatieve maatschappelijke effecten worden voorkomen en waar mogelijk na te streven een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren.

Kennis

Meerwaarde wordt gerealiseerd door het gericht sturen op een hoog niveau van strategische en operationele kennis binnen de eigen organisatie alsmede het benutten van de aanwezige kennis in het brede netwerk van externe relaties.

Innovatie

Toegevoegde waarde kan worden gerealiseerd door als early adopter te beleggen in markten die zich bevinden in de ontwikkelingsfase.

 

MN investment beliefs op het gebied van portefeuilleconstructie:

Strategie

Structurele waardecreatie

De drijfveer van structurele waardecreatie van een beleggingscategorie kan alleen achterliggende economische activiteit zijn. In de strategische assetallocatie dienen daarom primair beleggingscategorieën met achterliggende economische activiteit opgenomen te worden.

Marktevenwicht

Markten tenderen voor alle beleggingscategorieën naar, gecorrigeerd voor risico, gelijke verwachte rendementen. Dynamische assetallocatie Markten zoeken op bepaalde momenten naar een nieuw marktevenwicht vanwege trendbreuken die door fundamentele analyse geïdentificeerd kunnen worden. Hierop kan op kortere tot middellange termijn worden ingespeeld via dynamische assetallocatie.

Diversificatie

Een meer evenwichtige portefeuille in termen van rendement en risico ontstaat door als uitgangspunt de allocatie over verschillende risicobronnen te hanteren. Focus op het bereiken van diversificatie over fundamenteel laaggecorreleerde risicopremies met inachtneming van kosten en complexiteit binnen de beleggingsportefeuille levert meerwaarde op.

Liquiditeit en illiquiditeitspremie

Beleggers worden voor het aangaan van langdurige illiquide beleggingsposities gecompenseerd door een illiquiditeitspremie. Het kunnen profiteren van een illiquiditeitspremie is afhankelijk van de beleggingshorizon en het beleggingsbeleid, omdat deze in hoge mate de eisen die gesteld worden ten aanzien van liquiditeit in de beleggingsportefeuille bepalen.

Uitvoering

Scenarioanalyse

Het hanteren van economische scenario’s binnen de portefeuilleconstructie vergroot de robuustheid van de beleggingsportefeuille.

 

MN investment beliefs op het gebied van producten:

Strategie

Efficiënte beta implementatie

Op productniveau kan omwille van rendement en beheersbaarheid het beste worden geconcentreerd op het zo efficiënt mogelijk behalen van de specifiek beoogde risicopremies binnen het relevante universum van een beleggingscategorie. Het nemen van bewuste en beheersbare risico’s die voldoende gecompenseerd worden is hierbij leidend.

Marktefficiëntie en actief beheer

Binnen beleggingsmarkten komen inefficiënties voor, maar het is buitengewoon moeilijk om op basis van inefficiënties op consistente basis bovengemiddelde rendementen te behalen. Actief beheer kan alleen lonen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Uitvoering

Productstrategie

Productstrategieën komen het beste tot stand wanneer beleggingsinhoudelijke kennis en analyse van de onderliggende beleggingscategorie wordt gecombineerd met inzicht in de uiteindelijke doelstellingen en de bijbehorende beleggingsportefeuille.

Ex-ante risicobeheer

Een gedisciplineerd proces dat leidt tot het opstellen van specifieke beleggingsmandaten op productniveau maakt het mogelijk om beleggingsrisico’s op productniveau beter te herkennen en binnen het opgestelde beleidskader te analyseren en te mitigeren.

Implementatie

Optimale invulling aan de uitvoering op productniveau wordt gegeven door te sturen op efficiënt portefeuillebeheer, het reduceren van onnodige complexiteit, het streven naar een zo hoog mogelijke transparantie en uitlegbaarheid en door een kostenbewuste opstelling ten aanzien van de uitvoering van een product.

Intern en extern vermogensbeheer

De doelstellingen op productniveau worden het beste bereikt door een afgewogen selectie van specialistische managers die worden beoordeeld op kennis, kwaliteit, robuustheid van de dienstverlening en kosten. Dit kan zowel interne als externe managers betreffen. Met intern beheer kan meerwaarde worden gerealiseerd door de mogelijkheid tot maatwerk, door lagere kosten en door kennisbijdrage aan de advisering over de beleggingsportefeuille. Naarmate beleggingen meer specialistisch en minder liquide van aard zijn of een hoger reputatierisico dragen, ligt beheer door een externe partij meer voor de hand.