Terug naar Vermogensbeheer

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

MN gelooft in het samengaan van financieel en maatschappelijk rendement van beleggingen. Om de negatieve effecten op mens, milieu en maatschappij van ondernemingen te beperken, heeft MN een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd. Dit beleid is afgeleid van de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI). MN is sinds 2009 ondertekenaar van de PRI en is daarmee lid van een wereldwijde organisatie van meer dan 1200 institutionele beleggers, banken en vermogensbeheerders die samen optrekken om verantwoord beleggen verder te ontwikkelen.

De PRI-principes hebben betrekking op:

Het beleid van MN is dat alle opdrachtgevers deze principes hanteren en dat verantwoord beleggen onderdeel is van het beleggingsbeleid. Om de uitvoerbaarheid van het beleid te vergroten heeft MN leidende beginselen opgesteld.

terugblik Overslaan

PRI-beoordeling

Jaarlijks wordt door de PRI een onderzoek gehouden onder haar leden naar de vorderingen op het gebied van beleid, implementatie en resultaten. Naar aanleiding van dit onderzoek beoordeelt PRI-leden en koppelt hier een score aan. MN wil minimaal 85% van de maximale score halen.

De uitvoering van het beleid

MN hanteert vier pijlers om verantwoord beleggen tot uitvoering te brengen, namelijk: Actief aandeelhouderschap, ESG-integratie, Uitsluiting en Thematische beleggingen.

 

Actief aandeelhouderschap

MN maakt namens haar opdrachtgevers gebruik van de mogelijkheden om als belegger zeggenschap en invloed uit te oefenen. Dit is mogelijk voor diverse beleggingscategorieën. Zo zorgt MN ervoor dat op het merendeel van de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen gestemd wordt. Ook gaat MN de dialoog aan met bedrijven waarin opdrachtgevers significante posities hebben, en waar materiële ESG-risico’s kunnen ontstaan. Indien opdrachtgevers financiële schade ondervinden als gevolg van vermeend frauduleus handelen van een onderneming waarin belegd is, kan over worden gegaan tot een juridische procedure.

Stemmen

MN vindt het stemrecht een zeer belangrijk recht en voert voor haar opdrachtgevers een op maat gemaakt stembeleid uit. Kijk voor het stemoverzicht per regio en onderwerp op ons dashboard.

Vanwege het groot aantal stemmen, wordt het stembeleid in opdracht van MN uitgevoerd door ISS (Institutional Shareholder Services). Deze serviceprovider adviseert ook over hoe er in overeenstemming met het beleid van de opdrachtgevers per agendapunt gestemd zou moeten worden. Elk jaar beoordeelt MN of ISS het stembeleid juist uitvoert en of het beleid nog voldoet.

In Nederland laat MN ook haar stem horen op aandeelhoudersvergaderingen. In sommige gevallen doet MN dit zelf en in andere gevallen laten wij ons vertegenwoordigen door andere institutionele beleggers. Zo werken we onder andere nauw samen met leden van Eumedion, een Nederlands samenwerkingsverband van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance. Lees hier het volledige stembeleid en ga via de stemrapportage eenvoudig na hoe er per onderneming gestemd is.

Dialoogprogramma

Bij een dialoogprogramma gaat MN namens opdrachtgevers in gesprek met bedrijven waar ESG factoren kunnen worden verbeterd. MN selecteert de ondernemingen die betrokken zijn bij controverses of in overtreding zijn van internationale standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen. Vervolgens gaan wij de dialoog aan met als doel verbeteringen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid te realiseren. Tijdens het dialoogprogramma worden vorderingen gemeten en beoordeeld. De mate waarin een bedrijf wil meewerken en de openheid van zaken die zij geeft, zijn belangrijke graadmeters. Ieder kwartaal wordt er gerapporteerd met welke bedrijven MN de dialoog is aangegaan en wat de vorderingen zijn. Kijk op ons dashboard  over welke onderwerpen en met welke ondernemingen MN dialoog voert.   

Juridische procedures

Een derde onderdeel van actief aandeelhouderschap is het programma van zogenoemde class actions. Deze collectieve rechtszaken zijn gericht op ondernemingen die wettelijke overtredingen hebben begaan en daarmee financiële schade veroorzaakt hebben voor onze opdrachtgevers. Door middel van deze class actions helpen wij aandeelhouders, waaronder onze opdrachtgevers, om geleden schade vergoed te krijgen. Daarnaast kunnen class actions gebruikt worden om corporate governance verbeteringen af te dwingen en dienen ze als generale preventie.

ESG-integratie

MN en haar opdrachtgevers streven ernaar te investeren in financieel gezonde bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij beleggen op basis van de zogenaamde ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social and Governance. ESG-integratie wil zeggen dat MN de criteria voor milieu- sociaal- en governancebeleid toepast bij zijn investeringsbeslissingen. Dit komt overeen met het eerste principe van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties dat luidt: 'Wij zullen milieu, sociale en governance aspecten betrekken bij ons beleggingsbeleid en onze investeringsbeslissingen.'

 

ESG-integratie bestaat uit vier onderdelen:

  1. Integratie in het strategisch beleggingskader.
  2. Integratie in beleggingsstrategieën en –mandaten.
  3. Integratie in de selectie en monitoring van externe vermogensbeheerders.
  4. Integratie in beleggingsbeslissingen bij actieve beleggingsportefeuilles.

 

Dat betekent dat:

  1. MN in het strategisch beleggingskader vastlegt op basis van welke overtuigingen we beleggen. Daar hoor bij dat we geloven dat ons beleggingsbeleid invloed heeft op de reële wereld, en dat veranderingen in de reële wereld ook van invloed zijn op onze beleggingen.
  2. Daarom wil MN in de beleggingsstrategieën rekening houden met deze invloeden. Dat kan door niet te beleggen in ondernemingen met slechte ESG-prestaties, of ondernemingen die in sectoren opereren waarvan MN de gevolgen onaanvaardbaar vindt. Ook kan de weging van landen of ondernemingen afhangen van ESG-factoren.
  3. MN wil dat ook externe vermogensbeheerders handelen volgens die overtuigingen. Daarom zien we er op toe dat ze open zijn over hoe ze ESG-factoren integreren, dat ze gestructureerd onderzoek doen naar ESG-factoren en deze integreren in hun beleggingsbeleid.
  4. Bij de intern beheerde portefeuilles wil MN de kansen en risico’s op het gebied van ESG meenemen in de beleggingsbeslissingen, om zo veel mogelijk informatie over de langetermijnhoudbaarheid van de investeringen in de manier van beleggen mee te nemen.

 

Uitsluiting

MN verankert het uitsluitingbeleid van haar opdrachtgevers in het beleggingsproces met behulp van externe onderzoeksbureaus. Opdrachtgevers voeren een uitsluitingbeleid van landen en ondernemingen op basis van schendingen van internationale verdragen ten aanzien van milieu-, sociale en governance factoren (ESG-factoren). Bekijk hier de volledige uitsluitingslijst. MN spant zich in om te voorkomen dat beleggingen die niet aan alle eisen voldoen toch in onze portefeuille voorkomen. Wij voeren dit beleid door voor zover het in onze invloedssfeer ligt. Het kan niet helemaal worden uitgesloten dat de betreffende ondernemingen toch in de portefeuille komen. Vanzelfsprekend wordt er actie ondernomen zodra MN hiervan op de hoogte is.

Uitsluiting bedrijven

Bij sommige ondernemingen zijn MN en haar opdrachtgevers van mening dat de investering nooit verantwoord gaat worden omdat de aard van de producten die deze bedrijven maken in strijd is met internationale verdragen. Zo wordt bijvoorbeeld niet belegd in bedrijven die controversiële wapens produceren zoals clusterbommen, biologische en chemische wapens. Er zijn ook bedrijven waarbij vooral de manier waarop er geproduceerd wordt onverantwoord is. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrechten of milieu.  

Er kan ook worden besloten om een bepaald percentage van slechtst presterende ondernemingen (uit welke sector dan ook) niet op te nemen in het universum. Er is sprake van positieve screening als alleen de best presterende bedrijven van een benchmark worden opgenomen in het investeerbare universum. Voor de staatsobligatie portefeuilles van opdrachtgevers wordt bijvoorbeeld deze positieve screening gehanteerd.

Als MN in dialoog is met een bedrijf en het bedrijf verandert zijn gedrag niet op basis van gemaakte afspraken, dan kan MN overgaan tot uitsluiting. Een onafhankelijk onderzoeksbureau beoordeelt elk kwartaal beursgenoteerde ondernemingen en stelt een lijst samen met bedrijven die mogelijk in aanmerking komen voor uitsluiting. Die bedrijven worden hierover geïnformeerd. Als wij in deze bedrijven beleggen, bouwen wij de portefeuille binnen afzienbare tijd af.

Uitsluiting landen

MN sluit ook landen uit als er sprake is van sancties uitgevaardigd door de Europese Unie of de Verenigde Naties tegen leiders van de betreffende landen. MN belegt dan niet in staatsobligaties van dat land of in bedrijven die hun hoofdvestiging in dat land hebben.

Kijk op ons dashboard welke landen en ondernemingen zijn uitgesloten.

CO2 footprint

MN adviseert haar klanten, waaronder de pensioenfondsen PME en PMT bij hun beleid inzake de CO2-problematiek. Ook assisteert MN bij het berekenen van de CO2-footprint. De fondsen maken hun resultaten zelf bekend op hun website, maar ook MN heeft zich als ondertekenaar van de Montreal Pledge gecommitteerd om jaarlijks de CO2-footprint van haar beleggingen bekend te maken.

MN is in 2016 gestart met het meten van de carbon footprint van de beleggingen in beursgenoteerde aandelen. Dit betreft de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten door de ondernemingen waarin MN via MN-huisfondsen namens haar klanten in belegt. De footprint is een van de onderdelen van het klimaatbeleid van MN en is een belangrijk onderwerp in de gesprekken die MN voert met ondernemingen en externe managers.


Meting CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille van MN is in 2017 0,47 miljoen ton CO2. Het belegd vermogen in deze periode was 2,0 miljard euro. Anders gezegd: elke 100 euro die MN investeert in haar aandelenportefeuille, ging in 2017 gepaard met een uitstoot van 23,0 kilo CO2. In 2016 was dit nog 23,9 kilo CO2 per 100 euro.


Intensieve dialoog

MN blijft in gesprek met externe managers om te monitoren hoe managers CO2-uitstoot meewegen in hun beleggingen. Daarnaast is begin 2016 een engagementprogramma gestart. Daarin voert MN een intensieve dialoog met carbon-intensieve bedrijven. Zij hebben twee jaar de tijd om aan te tonen dat hun strategie en operationele activiteiten in overeenstemming zijn met de afspraken zoals vastgelegd in het klimaatakkoord in Parijs. De resultaten daarvan zijn (nog) niet terug te vinden in een verlaging van de carbon footprint, omdat het engagementprogramma nog loopt. (Bron: South Pole Group)

Impact en investeren in de Sustainable Development Goals

Impact investeringen zijn beleggingen waarvan MN en opdrachtgevers overtuigd zijn dat deze een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing voor maatschappelijke uitdagingen. Bij impact investeringen zijn de intentie om impact te creëren en het daadwerkelijk meten

van de impact belangrijke voorwaarden. Daarnaast moet de investering passen binnen voor onze opdrachtgevers geselecteerde impact thema’s, namelijk de energietransitie, toegang tot financiering, circulaire economie en betaalbare huisvesting.

 

Beleggen in de Sustainable Development Goals

Een belangrijke marktontwikkeling van de afgelopen twee jaar zijn beleggingen die het bereiken van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) dichterbij moeten brengen. De SDG’s zijn wereldwijde duurzame doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties.

MN wil meehelpen deze doelen te bereiken door namens opdrachtgevers te investeren in ondernemingen die op hun beurt bijdragen aan de SDG’s.