Pensioenadministratie 

We verzorgen voor een belangrijk deel van onze opdrachtgevers de volledige pensioenadministratie. Dat wil zeggen dat we premies innen, de rechten van bijna 2 miljoen deelnemers bijhouden en pensioenen uitkeren. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs.

Het is de ambitie van MN om in de marktsector de voorkeursleverancier te zijn voor dienstverlening in collectieve regelingen voor inkomensvoorzieningen. MN wil deze positie bereiken via uniformering van administratieve processen, slimme digitalisering en empathische dienstverlening. Dat laatste zien we vooral terug bij de collega’s die persoonlijk contact hebben met deelnemers. Zij weten wat er leeft onder de achterban.


‘Het gaat erom dat je luistert, zodat iemand zich gehoord voelt’

Karina van Putten werkt al jaren met plezier bij de Klantinformatie. Dankbaar werk, zo geeft ze aan. ‘Natuurlijk zijn niet alle gesprekken even gemakkelijk. Je hebt te maken met arbeidsongeschiktheid, overlijden, scheiden. Maar het geeft me veel genoegdoening dat ik de mensen die daarover contact opnemen, kan bijstaan. Ik ben trots op wat we met ons team doen. Geen dag is hetzelfde, want het is mensenwerk. En het komt heus wel eens voor dat je met een slecht humeur binnenkomt. Maar je gaat altijd met een glimlach weg, omdat je mensen kunt helpen.’ 

Kwaliteit

De kwaliteit van de dienstverlening, zoals het verwerken van aanvragen en het voeren van de pensioenadministratie, is maatgevend voor MN in de dagelijkse contacten met de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Het is voor onze opdrachtgevers van groot belang inzicht te hebben in de kwaliteit van de uitvoering. Om dit inzicht te krijgen worden serviceafspraken gemaakt over tijdigheid en kwaliteit van de belangrijkste processen. De serviceafspraken met onze opdrachtgevers weerspiegelen de ambitie van MN om de dienstverlening steeds verder te verbeteren, zodat de deelnemers en pensioengerechtigden tijdig krijgen waar ze recht op hebben.

MN steekt daarnaast veel energie in de verbetering van de datakwaliteit en datamanagement. Datamanagement draagt zorg voor het proactief en systematisch opsporen, oplossen en monitoren van (mogelijke) datafouten om zo op een steeds hoger niveau invulling te geven aan kwaliteitsverbetering. Met gegevensgerichte- en plausibiliteitscontroles wordt structureel getoetst of de kwaliteit van de administratie juist is.

Verandering

Met het oog op de veranderingen in het pensioenlandschap is het van vitaal belang dat MN op tijd is voorbereid om opdrachtgevers in ieder scenario te ondersteunen in de pensioenuitvoering. Zo is er meer behoefte aan transparantie en verantwoording, hebben individualisering en flexibiliteit een grote impact en is de druk om de uitvoeringskosten te verlagen onverminderd hoog.

MN wil samen met haar opdrachtgevers inspelen op verdere consolidatie en harmonisatie van de Nederlandse pensioensector, vanuit een gezamenlijk streven naar collectiviteit en schaalvoordelen. Door het bedienen van nieuwe sectoren, werkgevers en werknemers is MN in staat om de uitvoeringskosten voor alle betrokkenen te verlagen en daarmee het uitkerings- en inkomensniveau te verhogen.

Serviceafspraken

Serviceafspraken met onze opdrachtgevers weerspiegelen de ambitie van MN om de dienstverlening steeds verder te verbeteren. Per maand worden de behaalde serviceafspraken gemeten en met de opdrachtgevers gedeeld. De jaarlijkse doelstelling van MN is om minimaal 95% van de serviceafspraken op- of boven de norm te realiseren. Over 2017 was in 97,6% van de metingen de score op- of boven de afgesproken norm.