Verantwoord beleggen in vastgoed

MN Dutch Real Estate investeert namens haar opdrachtgevers op een waardevolle en maatschappelijk verantwoordelijke wijze in vastgoed. We nemen onze verantwoordelijkheid bij het tegengaan van klimaatverandering en de impact die onze investeringen hebben op de wereld. Onze overtuiging is dat investeringen alleen een goed rendement kunnen opleveren en voor een waardevast pensioen kunnen zorgen als de economie zich verantwoord en duurzaam kan ontwikkelen. Bij verantwoord beleggen in vastgoed staan drie thema’s bij ons centraal: Paris Proof, Future-proof en People. 

Onze strategie

In 2011 zijn we al gestart met het verduurzamen van de bestaande woningportefeuille. Inmiddels zijn ca. 1.500 bestaande woningen verduurzaamd met een bewonerstevredenheid voor deze specifieke werkzaamheden van 8,0. Het gaat daarbij om het energiezuiniger maken van de woningen door deze volledig te isoleren, het plaatsen van hybride warmtepompen en waar mogelijk het plaatsen van zonnepanelen. Deze verduurzamingsstap heeft geresulteerd in reductie van 837.000 m3 aardgas per jaar en een CO2-reductie van 1.500.000 kg per jaar. 

Naast het verduurzamen van de bestaande portefeuille richten we ons ook op nieuwe toevoegingen ten behoeve van de verdere uitbreiding van de portefeuille. Voor nieuwbouwaankopen worden op het gebied van duurzaamheid aanvullende eisen gesteld boven de wettelijke eisen.

De drie pijlers van onze ESG strategie richten zich op de meest relevante ecologische en sociale onderwerpen om waarde te creëren voor onze stakeholders, altijd met een degelijk bestuursbeleid. We richten ons op toekomstbestendige, gezonde, betaalbare en veilige gebouwen, die voldoen aan de Paris Proof doelstellingen, en het creëren van een positieve impact binnen de maatschappij. 

Paris Proof

In de strijd tegen klimaatverandering nemen wij onze verantwoordelijkheid bij het terugdringen van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de exploitatie en bouw van vastgoed. Enerzijds is het doel om te investeren in ‘Paris Proof’ vastgoed, oftewel vastgoed dat in lijn is met de internationaal ondertekende duurzaamheidsdoelstellingen om de opwarming van de aarde te beperken tot een gemiddelde van 1,5°C. Anderzijds zetten we in op het verduurzamen van bestaande bouw. Onze doelstelling is om in 2050 een CO2-neutrale portefeuille te realiseren. 

Future-proof

Een toekomstbestendige portefeuille gaat verder dan alleen het terugdringen van de CO2-uitstoot. Om de impact op het milieu en het klimaat te minimaliseren zullen we slimmer moeten omgaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen. Circulaire ontwikkeling, constructie en beheer is nodig om een nieuwe vastgoedeconomie te realiseren. MN DRE richt zich op een duurzame bedrijfsvoering, materialen en constructiemethoden die de menselijke gezondheid beschermen en de biodiversiteit behouden. Om de waarde te behouden op lange termijn, houden we rekening met klimaat-gerelateerde risico’s van de gebouwde omgeving, namelijk het identificeren en beoordelen van deze risico’s en het ontwikkelen van processen om ze te beheersen en te beperken. 

People

Bij MN DRE zijn we ons bewust van de maatschappelijke impact van ons vastgoed, en daarom streven we ernaar dat huurders tevreden en betrokken zijn. Dit doen we met het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en verbeterprogramma’s. We werken samen met onze huurders om de panden zo duurzaam mogelijk te gebruiken. Ons doel is om woningzoekenden betaalbare en kwalitatief goede huisvesting aan te bieden, waarbij we namens onze opdrachtgevers investeren in middenhuurwoningen. Ons vastgoed biedt een bijdrage in het creëren van veilige gemeenschappen, bijvoorbeeld door het plaatsen van AED’s bij huurwoningen in samenwerking met de Hartstichting. 

Doelstellingen

Het behalen van onze ambitie doen we aan de hand van doelstellingen die richting geven aan onze besluitvorming. Een aantal van deze doelstellingen zijn: 

 • Verminderen van de CO2 uitstoot om het Parijs-akkoord te behalen (een CO2-neutrale portefeuille in 2050).
 •  Investeren in zonnepanelen en groene energiecontracten.
 • Het opnemen van duurzaamheid in de huurcontracten om duurzame samenwerkingen met huurders te realiseren.  
   Het bevorderen van biodiversiteit door bijvoorbeeld het plaatsen van insectenhotels en mos sedumdaken.
   Kwalitatief goede huisvesting te bieden.
   
  Samenwerken met onze partners om duurzaamheid te realiseren door de gehele keten.  
  Minimale huurderstevredenheid van 7,0 (van de 10), gemeten aan de hand van huurderstevredenheidsonderzoeken.

Onze partners

We werken met verschillende stakeholders samen om onze ambities te realiseren. Met onze vastgoedmanagers werken we nauw samen om het duurzaamheidsbeleid uit te voeren, bijvoorbeeld door duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij onze huurders. De vastgoedmanagers zijn goed op de hoogte van ons beleid en ondersteunen bij het uitvoeren van huurderstevredenheidsonderzoeken, het verzamelen van duurzaamheidsdata en het stimuleren van duurzaam gebruik. 

Onze bouwpartners zijn essentieel in de ontwikkeling en realisatie van huurwoningen en het verduurzamen van onze portefeuille. Al meer dan 10 jaar is BAM Wonen hierin onze duurzaamheidspartner. We hebben inmiddels meer dan 1.500 woningen verduurzaamd, en  in 2022 een nieuwe intentieovereenkomst gesloten om nog eens 906 woningen in de PMT-portefeuille te verduurzamen. In dit project zullen woningen van energielabel C en D naar gemiddeld een A++ gaan. Inmiddels is meer dan 93% van PMT’s portefeuille voorzien van een groen label. 

98 woningen in Prinsenbeek verduurzaamd 

“MN DRE en onze opdrachtgever PMT vinden het belangrijk dat de woningportefeuille duurzaam is en van goede kwaliteit blijft en dat de huurders betaalbaar kunnen wonen. Al meer dan tien jaar is BAM Wonen onze duurzaamheidspartner om dit te kunnen realiseren. Met Prinsenbeek erbij hebben we samen inmiddels 1.500 woningen verduurzaamd. We hebben hiermee 1,5 miljoen kg CO2 besparing per jaar gerealiseerd. Een mijlpaal. En daar zijn we trots op!” aldus Patrick Ruwiel, Director Dutch Real Estate bij MN.

Duurzame herontwikkelingen

Bij het herontwikkelingen van vastgoed staan thema’s als circulariteit en hergebruik centraal. Bij de herontwikkeling van Department, het voormalige V&D gebouw in Eindhoven, werd besloten het grootste gedeelte van het betonnen geraamte van het oude gebouw en de kelderverdieping te hergebruiken in plaats van af te breken. Dat leverde een CO2-reductie van circa 2.020 ton op door minder materiaalgebruik en de reductie van verkeersbewegingen. Dit is gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van ca. 540 huishoudens. Een LCA (levenscyclus analyse), uitgevoerd door Royal Haskoning DHV, maakte duidelijk dat het behouden van de constructie een betere CO2-prestatie zou leveren ten opzichte van een nieuwbouwconstructie. 

Wilt u meer informatie over verantwoord beleggen in Nederlands vastgoed?