MN is gevolmachtigd agent

MN is gevolmachtigd agent voor Bovemij en Achmea. 

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij heeft MN de bevoegdheid gegeven om binnen de afgesproken kaders voor de volgende inkomensverzekeringen als gevolmachtigd agent op te treden:

 • Ziekteverzuimverzekeringen
 • Ziektewet eigen risicodragerschap verzekeringen
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Collectieve Ongevallenverzekeringen
 • WIA-verzekeringen:
 • WIA-bodemverzekeringen
 • WGA-Hiaatverzekeringen
 • WGIA-Hiaat uitgebreid verzekeringen
 • WIA-excedentverzekeringen
 • WGA-uitstapverzekeringen

Voor Achmea Schadeverzekeringen N.V. treedt MN binnen de afgesproken kaders voor de volgende WIA-verzekeringen op als gevolmachtigd agent.

 • WIA-bodemverzekeringen
 • WGA-hiaatverzekeringen
 • WGA-Hiaatverzekeringen aanvullend

MN als gevolmachtigd agent

Als gevolmachtigd agent neemt MN bijna alle werkzaamheden van de verzekeringsmaatschappij over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso.  De gevolmachtigd agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever, in dit geval de verzekeraar(s). MN loopt echter niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen. Dit ligt bij de verzekeraars die de volmacht hebben verleend.

Ook heeft MN als gevolmachtigd agent een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  U vindt ons in het register van het AFM onder vergunningnummer 12013799.

Verzekeringskaarten

Wij vinden het belangrijk dat u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering ziet. Wat is wel en wat is niet verzekerd? Wat wordt er vergoed? Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

De antwoorden op deze vragen staan in de Verzekeringskaart (voorheen de Productwijzer).

Omdat verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. U kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen. Met de Verzekeringskaart kunt u beoordelen of dit voor u de juiste verzekering is. Ook kunt u de verzekeringskaarten vergelijken met elkaar voor een beter inzicht. 

Het overzicht van alle verzekeringskaarten vindt u onderstaand:

Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening soms anders verloopt dan u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

U kunt uw klant schriftelijk indienen bij:

Mn Services N.V.
Unit Verzekeringen
Postbus 30025
2500  GA Den Haag

MN beschouwt iedere uiting van ontevredenheid over een aangeboden of uitgevoerde verzekeringsdienst door een natuurlijke persoon of rechtspersoon als een klacht. Nadat u een klacht ingediend heeft, ontvangen u binnen 1 week een bevestiging dat uw klacht ontvangen is. MN streeft ernaar de klacht binnen 15 dagen na ontvangst af te handelen.  De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door MN.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u als consument met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, T 070 – 333 8 999, KvK nummer: 27289675, Website: www.kifid.nl

Klachten kunnen in het Nederlands of in het Engels worden ingediend.

Fraudebeleid

Om fraude te voorkomen screenen wij onze klanten, medewerkers en de bedrijven waarmee wij zaken doen. Wij controleren altijd de identiteit van de aanvrager, maar ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Vervolgens controleren wij of zij niet in verband worden gebracht met criminele activiteiten zoals witwassen, financiering van terrorisme of fraude. Dat doen wij opnieuw als wij een schadeclaim uitbetalen.

We starten een onderzoek als we vermoeden dat iemand ons opzettelijk en doelbewust onjuist of onvolledig informeert. Bij elke bewuste overtreding nemen we gepaste maatregelen.

Wat verstaan wij onder fraude?


Bij MN zien we fraude als ‘het doelbewust (opzettelijk) benadelen van de verzekeraar in het voordeel van de fraudeur of een derde persoon’. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Voorbeelden van fraude zijn:

 • Het niet eerlijk opgeven of verzwijgen van informatie, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het aanpassen van bedragen op nota’s
 • Meer declareren dan de werkelijke schade
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was (in scène zetten)

 • Voor de volledige beschrijving en/of aanvullende informatie verwijzen wij u naar de fraudestatements van de met ons samenwerkende verzekeraars.

Privacy

Tot slot vinden wij het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Voor meer informatie over het behandelen van persoonlijke informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.