Privacyverklaring MN

Uw privacy bij MN

(English version below)

1 Algemeen

Deze privacyverklaring is van Mn Services N.V. en haar dochterondernemingen Mn Services Vermogensbeheer B.V. en Mn Services Fondsenbeheer B.V., hierna gezamenlijk te noemen: MN, gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK te Den Haag.

Wij zijn een (financiële) dienstverlener en daarnaast ook werkgever en vermogensbeheerder. Als (financiële) dienstverlener voeren wij in opdracht van pensioenfondsen (hierna: opdrachtgevers) verschillende pensioenregelingen en (fiduciair) vermogensbeheer uit. Om die taken uit te voeren verwerken wij persoonsgegevens van deelnemers die wij ontvangen vanuit onze opdrachtgevers. Daarnaast verwerken wij bij het uitvoeren van vermogensbeheer persoonsgegevens van huurders en/of persoonsgegevens vanuit derde partijen die bij het vermogensbeheer zijn betrokken.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die is te herleiden naar een persoon of waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Op de websites van onze opdrachtgevers kunt u nagaan hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij ontvangen en verwerken verder vanuit onze rol als werkgever persoonsgegevens van alle medewerkers van MN. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken van (medewerkers of uiteindelijk belanghebbenden van) derde partijen die wij inschakelen om onze bedrijfsvoering uit te kunnenoefenen.

2 Wanneer mogen wij uw gegevens gebruiken

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer wij daar een concreet doel voor hebben. Voorwaarde is wel dat om dat doel te bereiken het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast moet er een wettelijke grondslag aanwezig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting die op ons rust, voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, of voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

3 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om reacties op vacatures te kunnen beoordelen;
 • Om toekomstige medewerkers te screenen ;
 • Om verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst tussen MN en de werknemer uit te kunnen voeren;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen vanuit bijvoorbeeld Belastingwetgeving, 
 • Sanctiewetgeving of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
 • Om uw en onze belangen te beschermen (bijvoorbeeld door cameratoezicht of monitoring op netwerkverkeer).

4 Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Inkomensgegevens;
 • Dienstverband gegevens (bv. aantal werkuren);
 • Soort(en) regeling(en) waar u aan meedoet (bv. pensioen, verzekering of cao-regeling);
 • Financiële gegevens (bv. IBAN);
 • IP-adressen;
 • Paspoortgegevens en paspoortkopieën
 • Arbeidsongeschiktheidsgegevens;
 • Gegevens over de huishoudenssamenstelling;
 • Partner- en kindergegevens.

5 Aan wie geven wij gegevens door

Wij delen uw persoonsgegevens op geen enkele manier met derden tenzij dat noodzakelijk is om werkzaamheden binnen MN uit te voeren. Daarnaast kunnen wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Financial Intelligence Unit of toezichthouders.

Over het algemeen verwerken wij uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als uw gegevens buiten de EER worden verwerkt, gebeurt dit alleen als daarvoor passende waarborgen aanwezig zijn die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn.

6 Hoe lang bewaren we uw gegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Als de wet ons verplicht om gegevens (langer) te bewaren zullen wij ons hieraan houden (bv. fiscale wetgeving of de Pensioenwet). Ten slotte kunnen wij gegevens ook langer bewaren met het oog op archivering. In dat geval treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw privacy te beschermen.

 • Persoonsgegevens die wij gebruiken voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met eigen medewerkers worden 2 jaar na uitdiensttreding verwijderd.
 • Sollicitatiegegevens worden na 4 weken verwijderd of na 1 jaar indien hier toestemming voor gegeven is.
 • De gegevens die verwerkt worden bij cameratoezicht worden 4 weken bewaard.
 • Gegevens die worden verwerkt voor monitoring van het netwerkverkeer worden maximaal 4 dagen bewaard.
 • UBO-gegevens worden ten minste vijf jaar bewaard na het einde van de relatie.

7 Uw rechten 

Vanuit de AVG heeft u verschillende rechten als wij uw persoonsgegevens verwerken. U heeft altijd het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken. Wanneer deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft u het recht om deze gegevens aan te laten passen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw gegevens te laten verwijderen als u van mening bent dat wij uw gegevens niet meer zouden mogen verwerken. Als wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen en u wilt dit niet, dan heeft u het recht om daar bezwaar tegen te maken. Verder kunt u een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij en kunt u het verzoek indienen voor de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen geven wij u binnen een maand daarop een reactie.

Als u van mening bent dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw gegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen. Als deze klacht naar uw mening niet goed wordt afgehandeld kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8 Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens. Dit betekent dat wij onszelf verplichten om door technische en organisatorische maatregelen uw persoonsgegevens op een adequaat en passend niveau te beveiligen. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn uitsluitend toegankelijk voor onze medewerkers  voor wie die toegang vanuit hun functie noodzakelijk is. Onze medewerkers hebben bovendien allen een geheimhoudingsverklaring getekend en worden periodiek getraind en getoetst over de juiste omgang met persoonsgegevens.

9 Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de naleving van de privacy wetgeving door MN. U kunt altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van MN wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door MN.

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via:

Mn Services N.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 30025
2500 GA Den Haag
E-mail: privacy@mn.nl

10 Cookies

Wij gebruiken op onze website functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Een cookie is een stukje tekst dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft en kan u geen toestemming (te) geven.

Analytische cookies

Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens dus hoeft en kan u voor deze cookies geen toestemming (te) geven.

 Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-04-2023


Top