Rapportage stemgedrag

MN legt op kwartaalbasis rekenschap af over de uitvoering van zijn Corporate Governance beleid, door publicatie op de website. In het geval van een ‘segregated account’, waarbij stukken op naam van de opdrachtgever in depot worden gehouden, wordt de verantwoording op de website van de betreffende opdrachtgever gepubliceerd, in het geval van een fonds voor gemene rekening op de website van MN.

Van het stemgedrag wordt op geaggregeerd niveau (alle ondernemingen bij elkaar opgeteld) gerapporteerd waarbij de agendapunten zijn gegroepeerd naar thema. Hoe per individueel agendapunt bij een specifieke aandeelhoudersvergadering is gestemd, is ter inzage. Naast de geaggregeerde rapportages wordt er ook gerapporteerd op fondsniveau. Hieronder vindt u per kwartaal de diverse rapportages.

Wanneer is afgeweken van het eigen stembeleid (bijvoorbeeld bij een mogelijk tegenstrijdig belang) wordt toegelicht wat de reden hiervoor is geweest. Daarnaast wordt gerapporteerd en toegelicht wanneer fysiek is deelgenomen aan een aandeelhoudersvergadering of wanneer een volmacht aan een derde is verstrekt. Ook wordt verslag gedaan van de activiteiten die in het kader van engagement zijn ondernomen en welke vooruitgang is bereikt. De onderstaande module geeft een overzicht van alle stemrapportages. U kunt hierin eenvoudig zoeken op bedrijfsnaam of zoeken naar een stem is in een bepaalde periode is uitgebracht.